US-POLITICS-BIDEN-EDUCATION-DEBT

Planong sundin ng Biden Administration ang kanilang pangako na palawakin ang pagpapatawad ng utang na estudyante sa ilalim ng Higher Education Act (HEA) sa isang hakbang na tutulong sa mga nag-utang na sumusunod sa mga kriteria na inilatag sa apat na partikular na kategorya, kabilang ang mga nag-utang na ngayon ay mas malaki na kaysa sa kanilang inutang dahil sa interes.

Inanunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon noong Lunes na nakikipag-usap sila ng mga pagbabago sa HEA upang magbigay ng pagpapatawad ng utang, bagamat hindi malinaw ang tumpak na mga parameter ng ganitong pagpapatawad.

“Nakikiusap sina Pangulong Biden at ako na tulungan ang mga nag-utang na nabigo ng kasalukuyang sira at hindi makatwirang sistema ng pag-utang sa estudyante ng ating bansa,” ani ni U.S. Secretary of Education Miguel Cardona sa isang press release noong Lunes. “Lumalaban kami upang tiyakin na hindi hadlang ang utang sa pagkakataon o hindi pumipigil sa mga nag-utang na makamit ang mga benepisyo ng kanilang mas mataas na edukasyon.”

Higit sa 26 milyong nag-apply para sa hanggang $20,000 na pagpapatawad ng utang ay nabigo dahil sa desisyon ng Kataas-taasang Hukuman noong huling bahagi ng Hunyo na ibasura ang plano ng pagpapatawad ng utang ni Biden nang ang siyam na miyembro ng hukuman ay nagdesisyon na wala nang awtoridad ang Administrasyon upang kanselahin ang utang sa ilalim ng Higher Education Relief Opportunities for Students (HEROES) Act ng 2003. Sa halip, maraming Amerikano ay nagsimula muli sa kanilang pagbabayad ng utang sa estudyante noong Oktubre.

Eto ang dapat malaman tungkol sa bagong plano na inihahandog ng Administrasyon ni Biden.

Ano ang iminumungkahing pagpapatawad?

Sa ilalim ng mga iminumungkahing pagbabago, tinutugunan ng Kagawaran ng Edukasyon ang mga nag-utang na sakop ng apat na kategorya: ang mga utang na pederal na balanse ay lumampas sa orihinal na inutang, nagsimula ng pagbabayad ng utang 25 taon o higit pa na nakalipas, kumuha ng mga utang para sa mga programa na nagbigay ng “hindi makatwirang” antas ng utang, pumasok sa mga paaralan na may “labis na mataas na default rate ng utang ng estudyante,” o na kwalipikado para sa ilang mga plano ng pagbabayad ngunit hindi nag-apply para sa mga programa.

Tinukoy ng Kagawaran ng Edukasyon na tinutugunan din nila ang pangangailangan ng mga nag-utang na nakakaranas ng “pinansyal na kahirapan na hindi naaayon na tinutugunan ng kasalukuyang sistema ng utang sa estudyante.”

Unang i-anunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon ang kanilang intensyon na sundin ang mas malawak na pagpapatawad ng utang para sa mga nag-utang sa pamamagitan ng Higher Education Act noong Hunyo. Bahagi nito ang pagsailalim sa proseso ng paggawa ng regulasyon na magpapakilala ng bagong tekstong pang-regulasyon upang gawin ito posible.

Nagtipon ang mga negosyador noong Oktubre 10 at 11 upang talakayin ang mga pagbabagong pang-regulasyon para sa mga programa na inaawtorisa ng HEA, na nagbibigay sa Kalihim ng Edukasyon ng awtoridad upang gawin ang mga pagbabago sa mga programa ng pinansyal na tulong sa estudyante tuwing may mga digmaan, operasyon militar, o pambansang emergency. Pinapahintulutan ng HEA ang kalihim na “i-waive” ang utang, na sinasabi ng Kagawaran ng Edukasyon na kasama ang mga pederal na utang sa estudyante.

Sa pinakahuling pagpupulong, sinabi ni U.S. Under Secretary of Education James Kvaal na gusto ng Administrasyon na magpokus sa “paglikha ng mas malinaw na regulasyon” kaugnay ng karapatan ng Kalihim ng Edukasyon na i-waive ang utang sa estudyante, dahil ang kasalukuyang regulasyon ay hindi malinaw.

Nagpatanggal na si Biden ng $127 bilyong pagpapatawad ng utang para sa higit sa 3 milyong nag-utang sa pamamagitan ng maraming pagkakataon, ayon sa Kagawaran ng Edukasyon. Unang ibinaba ng Administrasyon ni Biden ang isang beses na pag-ayos ng account, na nag-review sa kasaysayan ng pag-utang ng mga nag-utang upang makita kung kwalipikado sila para sa pagpapatawad, pati na ang karagdagang $9 bilyong pagpapatawad para sa mga tao na buong o permanente nang nabigong magamot, nakatala sa programa ng paglilingkod-publiko para sa pagpapatawad ng utang, o mga plano ng pagbabayad batay sa kita.

Ano ang susunod?

Susundan ng Kagawaran ng Edukasyon ang kanilang iminumungkahing pagbabago sa Higher Education Act sa pagpupulong sa Nobyembre 6 at 7. Bukas ang mga pagpupulong para sa publikong komento mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. para sa mga interesadong partido, ngunit kailangan mag-sign up para magsalita bago ang petsa.

Isa pang sesyon ang itatakda sa Disyembre 11 at 12.

Hindi inaasahang matatapos ang mga iminumungkahing pagbabago hanggang sa susunod na taon, at maaari ring harapin ang mga legal na hamon.