Donald Trump Delivers Remarks In West Palm Beach, FL

(WASHINGTON) — Ang hukom na nangangasiwa sa kaso ng pagsubok ng 2020 halalan laban kay Donald Trump sa Washington ay naglagay ng isang mababang utos na pang-iimbot sa kanya noong Lunes, na nagbabawal sa dating Republikano pangulong muling pangulo na gumawa ng mga pahayag na nakatuon sa mga prokurador, posibleng mga saksi at staff ng hukom.

Ang utos mula kay U.S. District Judge Tanya Chutkan ay isang mahalagang sandali sa pederal na kaso na inaakusahan si Trump ng iligal na pagkasunduan upang baligtarin ang kanyang pagkatalo noong 2020 halalan laban kay Demokratang si Joe Biden.

Ang special na abogado na si Jack Smith ang nag-alala tungkol sa pag-atake ng mga pahayag na nagpapahirap sa mga prokurador, ang hukom at mga posibleng saksi. Ang mga komento na iyon, ayon sa mga prokurador, ay maaaring pababain ang tiwala ng publiko sa sistema ng hukuman at magdulot ng pangamba at pagkabahala sa mga saksi o sa mga tao na maaaring piliin bilang mga hurado para sa paglilitis.

Sinabi ni Chukan na walang limitasyon sa mga pahayag na kritikal sa Department of Justice nang buo o mga pahayag tungkol sa paniniwala ni Trump na pulitikal ang motibo ng kaso.

Ngunit sinabi niya na hindi maaaring si Trump maglagay ng “kampanyang pambabatikos” laban sa mga prokurador at tauhan ng hukuman. “Walang iba pang kriminal na nasasakdal na papayagan gawin iyon, at hindi ko papayagan sa kasong ito,” aniya.

Matindi ang pagtutol ng mga abogado ni Trump sa anumang utos na pang-iimbot, na sinasabi itong hindi makatwirang nagpapahirap sa kanyang pagsasalita sa pulitika. Walang kaagad na tugon ang tagapagsalita ni Trump sa kahilingan ng komento tungkol sa desisyon ng hukom.

Sa paghahanap ng utos na pang-iimbot, sinabi ng grupo ni Smith na ginagamit ng 2024 GOP pangunahing kandidato sa pagkapangulo ang online na mga atake upang subukang makalason ang pool ng hurado.

Sinabi ni Lauro, abogado ni Trump, na ang mga prokurador ay “naghahanap na ipagbawal ang isang kandidato sa pulitika sa gitna ng kampanya.” Ngunit sinagot ng hukom na hindi si Trump may “karapatan na sabihin at gawin ang kahit anong gusto niya.”

“Palagi mong binabanggit ang pagsensura na para bang walang limitasyon ang mga karapatan sa Unang Amienda ng nasasakdal. Wala siyang ganun,” ani Chutkan. “Hindi tungkol sa pagsensura dito. Tungkol ito sa mga limitasyon upang matiyak ang patas na pagpapatupad ng katarungan sa kasong ito.”

Sinabi ni Chutkan, na itinalaga ni Pangulong Barack Obama, na kailangan ilayo ang pulitika sa loob ng korte. Pinutol niya si Lauro nang iminungkahi nito na pulitikal ang motibo ng kaso.

Noong Lunes, sinabi ni Gaston na ang mga abogado ni Trump ay nagsasabing nasa itaas ng batas at hindi nasusunod ng parehong mga alituntunin ang kanyang kliyente. Sinabi ni Gaston na alam ni Trump na ang kanyang mga post “motibat ang mga tao upang bantaan ang iba,” at iginiit na hindi lamang makalason ang pool ng hurado kundi maaari ring takutin ang mga saksi.

“Walang interes na pigilan ang nasasakdal na tumakbo sa pagkapangulo o ipagtanggol ang kanyang reputasyon,” aniya.

Binasa rin ni Chutkan nang malakas ang mga pahayag ni Trump tungkol sa kanya, tinawag siyang isang “radikal na hack ni Obama.” Bagaman sinabi niyang “mas kaunti ang pag-aalala” tungkol sa mga pahayag ni Trump laban sa kanya, sinabi niyang ang kalayaan sa pagsasalita ni Trump ay hindi kumakalat sa wika na alam na nag-aanyaya ng banta at pang-aapi ng “mga tao na simpleng nagtatrabaho.”

Ang utos na pang-iimbot ay nagpapahiwatig ng walang katulad na kahalagahan ng paghahabla sa pangunahing kandidato ng GOP, na ginawa ang linya ng atake bilang bahagi ng kanyang kampanya. At ito ay isang malaking pagsusubok kay Chutkan, na kailangang balansehin ang karapatan ni Trump sa pagtatanggol publiko at ang pangangailangan na protektahan ang integridad ng kaso.

Ito ang simula ng maaaring maging ekstraordinaryong labanan tungkol sa mga limitasyon na maaaring ilagay sa pagsasalita ng isang nasasakdal na nagsisilbing kandidato rin sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Maaaring haharapin sa pag-apela at maaaring umabot sa Kataas-taasang Hukuman ng U.S. ang utos na pang-iimbot mula kay Chutkan, ayon sa mga eksperto sa batas.

Ginamit ng kampanya ni Trump ang paghahain ng posibilidad ng utos na pang-iimbot sa mga apela sa pagkuha ng donasyon, at mali nitong inilarawan ito bilang isang pagtatangka na pigilan siyang kritikahin si Biden, na naging pangulo noong Enero 2021. Sinabi ng depensa na labag sa Konstitusyon at isang “desperadong pagtatangka sa pagsensura” ang anumang utos na pang-iimbot.

Ang pagdinig kay Chutkan noong Lunes ay sumunod sa desisyon ng hukom na nangangasiwa sa sibil na kaso ng pagkapanloloko ni Trump sa New York na naglagay ng mas limitadong utos na pang-iimbot na nagbabawal sa personal na mga atake laban sa tauhan ng korte matapos ang post sa social media mula kay Trump na nambabatikos sa punong clerk ng hukom.

Ito ang unang beses na lumabas ang mga abogado ni Trump kay Chutkan mula noong tinanggihan niya ang kahilingan ni Trump na mag-recuse sa kaso, na nagsasabing iligal na nagplano si Trump upang baligtarin ang kanyang pagkatalo noong 2020 halalan kay Biden. Itinanggi ni Trump ang anumang mali.

Ang depensa ay nagsabi na ang mga komento ni Chutkan tungkol kay Trump sa iba pang mga kaso ay nag-aalala tungkol kung naunang napag-desisyunan niya ang kawalan ng kasalanan ni Trump. Ngunit sinabi ni Chutkan na napaka-mali ang pagkakaintindi sa kanyang mga komento at walang dahilan upang siya’y mag-recuse.

Madalas ginagamit ni Trump ang social media upang atakihin si Chutkan, ang mga prokurador, posibleng mga saksi at iba pa kahit pa may babala mula sa hukom na maaaring pilitin siyang i-advance ang paglilitis na nakatakda ngayong Marso.

Tinukoy ng mga prokurador sa isang kamakailang mosyon na ang matinding retorika ni Trump ay nagpatuloy kahit pa matapos ang una nilang hiling ng utos na pang-iimbot. Tinukoy nila ang mga kritikal na komento tungkol sa mga saksi na binanggit sa indictment – tulad ni dating Attorney General William Barr – at isang post sa social media na nagmumungkahi na nagkasala sa pagtataksil at dapat putulan ng ulo si Mark Milley, ang nakaraang chairman ng Joint Chiefs of Staff.

Sinabi ng mga prokurador na hindi ito pipigil sa Trump na publikong ideklara ang kanyang kawalan ng kasalanan. Sa mga dokumento ng korte, sinulat nila na naghahanap si Trump ng “espesyal na pagtrato” sa pag-aangkin na “dapat siyang magkaroon ng libreng kalayaan na publikong takutin ang mga saksi” at ibaba ang iba pang kasali sa kaso.

“Sa kasong ito, si Donald J. Trump ay isang kriminal na nasasakdal tulad ng anumang iba,” ayon sa grupo ni Smith.

___

Nag-ulat mula sa Boston si Richer.