Hindi maganda ang hinaharap ng mga patakaran sa pagbabakuna sa Amerika. Malamang na magdudulot ng pagkalat ng mga sakit na dati nang napigilan ang pagkakapolarisasyon sa pulitika tungkol sa mga patakaran sa bakuna. Kung hindi natin mapipigilan ang mga kalamidad na ito, dapat nating ibaling ang ating focus sa pamamahala sa mga ito.

Hindi bago ang paglaban sa pagbabakuna, ngunit pinalala ng pandemyang COVID-19 ang problema. Dapat malinaw na ngayon na hindi sapat ang panghihikayat o pamimilit upang baguhin ang isipan o ugali ng mga taong determinadong tumanggi sa mga bakuna. Hindi kayang talunin ng edukasyon at pananaliksik ang nakakordinang maling impormasyon. At nahaharangan ang mga pagsisikap ng pamahalaan – sa pederal, estado, at lokal na antas – ng isang kombinasyon ng kakulangan sa kapangyarihan, kakulangan sa pulitikal na kalooban, at kakulangan sa pananaw ng mga tumatangging magpabakuna. Isa sa mga pangunahing aral ng Amerika mula sa pandemyang COVID-19 ay na ang mabigat na tugon sa pagtanggi sa bakuna ay maaaring magpasama ng sitwasyon.

Maraming estado sa U.S. ang nagtapos na sa kanilang mga mandato sa bakuna ng COVID-19. Ngunit mahina rin ang mga mandato sa pagbabakuna ng mga bata para sa pagpasok sa paaralan. Bilang mga mananaliksik ng agham panlipunan sa pagbabakuna, etika, at patakaran, minsan naming naranasan ang isang optimistikong pananaw na babalik agad ang pagbabakuna sa Amerika sa isang “normal” bago ang pandemya. Ngunit hindi pinapansin ng pag-asang ito ang mga bitak na umiiral na bago pa man ang pandemya, mga bitak na pinalawak lamang ng COVID-19. Naging mas pulitikal at mainitin ang mga alitan sa estado tungkol sa mga mandato sa pagbabakuna para sa pagpasok sa paaralan noong 2010s. Malamang na mababawasan ng patuloy na pagkakapolarisa sa pulitika tungkol sa mga mandato sa bakuna ang mga rate ng pagbabakuna at magdudulot ng pagbalik ng mga sakit na dati nang napigilan. Kaya’t panahon na para umangkop sa pagtanggi sa bakuna at maghanda sa pamamahala sa mga pagkalat na ito, sa halip na umasang maiiwasan ang mga ito.

Lahat ng estado sa Amerika ay nangangailangan ng mga bakuna para sa pagpasok sa paaralan, ngunit pinapayagan ng karamihan ang mga magulang na mag-opt out sa pamamagitan ng pagkuha ng exemption na hindi medikal. Maaaring magamit ang mga exemption na hindi medikal batay sa mga paniniwala sa relihiyon o personal, depende sa estado. Lumitaw bilang mga nagpapagalit na flashpoint para sa mga Demokratiko at Republikano ang mga pagtatangka na baguhin ang mga patakaran sa exemption na ito. Noong 2015, unang hakbang ng California na alin ang hindi pangkaraniwang hakbang na alisin ang mga exemption na hindi medikal sa mga kinakailangan nitong bakuna upang mabawasan ang mga rate ng pagtanggi sa bakuna. Simula noong 2015, sinubukan ng mga Demokratikong mambabatas, malalaking organisasyon ng mga doktor tulad ng American Medical Association, at mga aktibistang magulang na paboran ang bakuna na alisin ang mga exemption na hindi medikal sa maraming ibang estado.

Ngayon, inalis na ng mga Demokratikong mambabatas ang mga exemption na hindi medikal sa California, New York, Washington State (para sa bakuna laban sa tigdas), Maine, at Connecticut. May mga bagong pambansang organisasyon, tulad ng Safe Families Coalition, na pumupukaw para sa mga katulad na pagbabago sa maraming ibang estado. Kung saan nag-organisa ang mga Demokratiko upang alisin ang mga exemption sa bakuna, lumaban ang mga Republikano upang protektahan o palawakin ang mga ito. Nagpapatuloy ang labanan, habang hinahanap ng mga Republikano ang mga paraan upang higit pang pahinain ang mga mandato sa pagbabakuna ng mga bata. Isang halimbawa: noong ika-17 ng Abril ngayong taon, isang hukom na Republikano sa Mississippi muling nagpatibay ng isang religious exemption sa mga mandato sa bakuna ng estado na winasak ng mga korte noong 1979.

Nagdaragdag ng mga bagong uri ng pamimilit sa isang naghihiwalay na kaayusang panlipunan sa pagbabakuna ang mga pagtatangka na alisin ang mga exemption na hindi medikal. Pinatitindi nito ang pagiging pulitikal ng mga mandato sa bakuna sa paaralan at sinisira ang suporta ng publiko para sa mga mahahalagang patakaran na ito. Hindi outliers ang mga alitan tungkol sa pagkontrol sa pandemya ng COVID-19, kundi mga palatandaan ng isang bumabagsak na konsensus sa pagbabakuna. Ang mapait na katotohanan ay patay na ang hindi partidista na patakaran sa bakuna bago pa man narinig ng mundo ang tungkol sa COVID-19.

Hindi malulutas ng pag-aalis ng mga exemption na hindi medikal ang pagtanggi sa bakuna o pipigilan ang mga pagkalat. Tanging sa mga estado kung saan kontrolado ng mga Demokratiko ang lahat ng sangay ng kapangyarihang pang-estado maipapasa ang mga panukalang batas na iyon, dahil sa pagsalungat ng mga Republikano. Maaaring maghatid ang mga patakarang ito ng mga lokal na pagtaas sa mga rate ng pagbabakuna. Gayunpaman, kahit sa mga estado na pinamumunuan ng mga Demokratiko, malamang na magiging hindi pantay-pantay sa pinakamabuti ang pagpapatupad, at magiging mas masahol sa mga komunidad kung saan mababa na ang mga rate ng pagbabakuna. Halimbawa, malamang na hindi ipatutupad nang mahigpit ng mga lider ng mga pribadong paaralan ang mga mahigpit na mandato sa bakuna na naniniwala silang hindi naaayon sa kanilang mga halaga, o magdudulot ng malaking pagkawala ng kita mula sa matrikula.

Malamang na mao-overshadow ng mga pagkabigo sa patakaran sa pagbabakuna sa mga estado na pinamumunuan ng mga Republikano ang mga lokal na tagumpay sa mga estado na pinamumunuan ng mga Demokratiko. Sa kasalukuyang klimang pulitikal, pagmamay-ari ng mga Demokratiko ang isyu ng pag-aalis ng mga exemption na hindi medikal. Sa kabilang banda, lumitaw ang mga Republikano bilang mga kampeon ng pagpapanatili at pagpapalawak ng mga ito, o kahit ng ganap na pag-aalis ng mga mandato. Pahihinain ng mga Republikano ang mga umiiral na mandato sa mga estado na kanilang kinokontrol, at magdudulot ito ng mas mababang mga rate ng pagbabakuna sa mga lugar na iyon, at marahil sa iba pa, habang lalong nakakabit sa mga culture wars ng Amerika ang patakaran sa pagbabakuna.

Mahalaga ang mga implikasyon. Malamang na naghihintay sa malapit na hinaharap ang lumalalang mga alitan tungkol sa patakaran sa pagbabakuna, mas mababang mga rate ng pagbabakuna, at isang pagbalik ng mga sakit na minsan nang pinigilan ng mga bakuna. Dapat maging ang ating tugon ay umangkop sa malawakang pagtanggi sa bakuna sa halip na alagaan ang mga walang-kuwentang pag-asa na malalampasan ito. Kung hindi natin mapipigilan ang mga pagkalat, kailangan nating matutong mabuhay kasama ang mga ito.

May mahalagang papel ang mga institusyong pangkalusugan ng publiko sa paglipat na ito patungo sa pag-angkop. Dapat nilang pahusayin ang kanilang mga kapasidad, na palawakin ang mga teknik sa pagsubaybay ng COVID-19 tulad ng pagsampling ng dumi upang saklawin ang iba pang mga sakit. Tumulong ang paraang ito sa Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng New York na matukoy ang virus ng polio sa mga sample ng dumi ng tubig noong 2022. May agarang pangangailangan din na turuan ang mga propesyonal na medikal sa pagdidiagnose at paggamot ng mga sakit na napipigilan ng bakuna na minsan nang isipin na napigilan o naalis. At dapat maghanda ang mga pamahalaan na mabilis na i-deploy ang mga mobile na klinika at mga response team sa mga lugar na tinamaan ng mga pagkalat.

Mahalaga ang pagpaplano sa antas ng komunidad para umangkop sa mas madalas na mga pagkalat sa mga paaralan at iba pang institusyon. Dapat kabilang dito ang kakayahang lumipat sa pagitan ng personal at online na pag-aaral at ang pagkakaloob ng mga serbisyo sa pangangalaga ng mga bata para sa mga anak ng mga mahahalagang manggagawa, lalo na upang protektahan ang mga kapasidad ng mga institusyong pangkalusugan.

Dapat magplano ang mga pribadong institusyon, mula sa mga negosyo hanggang sa mga organisasyong pangkultura, ng kanilang sariling mga hakbang sa pagkontrol ng sakit. Maaaring kabilang dito ang mga pribadong mandato sa bakuna, bagaman maaaring ipagbawal ng mga lehislatura ng estado ang mga patakarang iyon, gaya ng ginawa nila para sa COVID-19. Gayunpaman, mapapanatili lamang ng mga negosyo ang mga assembly line na gumagana at ang mga counter ng serbisyo na naka-staff kung makakabawas sila ng epekto ng sakit sa kanilang lakas-paggawa.

Dahil sa prospect ng hindi pantay na suporta ng estado at institusyonal para sa pagbabakuna, dapat ding maghanda ang mga indibidwal at pamilya para sa mas madalas na mga pagkalat ng sakit. May ilang bagong magulang na pinipigilan ang mga kamag-anak na hindi nabakunahan na bisitahin ang kanilang mga sanggol. Kailangan isaalang-alang ng mga pamilya ang pagpapalawak ng mga anyo ng pribadong pamamahala sa pagbabakuna kapag hindi na sila mapoprotektahan ng mga estado.